RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W FINOW POLSKA Sp. z o.o.


1. Czym tak na prawdę jest RODO?

RODO jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO obowiązuje od 25 maja 2018r.

2. Co kryje się pod pojęciem Administrator?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe jest:

FINOW POLSKA Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 265 65 10
e-mail: info@finow.pl

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Pozyskane dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. zawartej umowy, a także w celu podjęcia działań przed jej zawarciem lub po jej wykonaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Co to jest klauzula informacyjna?

W klauzuli informacyjnej Administrator podaje osobie, której dane dotyczą, informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z art. 13  RODO.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych grup osób fizycznych, których Administrator przetwarza dane osobowe  zamieszczone są w niniejszej zakładce.

 5. Jakie dane są przetwarzane przez Administratora?

Wszystkie zbierane dane osobowe są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków Administratora. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia działalności i wykonywania realizowanych zobowiązań.

Udostępnione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Komu Administrator może przekazywać pozyskane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO,
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • wybranej firmie ubezpieczeniowej,
 • organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

W niektórych przypadkach może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państwa trzeciego). Szczegółowe informacje dotyczące przekazania danych do EOG dostępne są w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych grup osób fizycznych.

 7. Jaki jest czas przetwarzania danych osobowych?

Przekazane dane osobowe Administrator przetwarzał będzie:

 • w okresie trwania i realizacji zawartych umów,
 • przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości,
 • przez okres przedawnienia roszczeń,
 • do czasu wycofania zgody (w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Szczegółowy okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora opisany jest w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych grup osób fizycznych.

 8. Jakie uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikają z RODO?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna – Monitoring

Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Klauzula informacyjna – Pracownik

Klauzula informacyjna – Umowa cywilno-prawna

Klauzula informacyjna – Staże_praktyki

Klauzula informacyjna – Dostawcy

Klauzula informacyjna – Członkowie Rady Nadzorczej

Klauzula informacyjna – Osoby wchodzące na teren FP